پست‌ها

نرخ دستمزد

تصویر
به یاد كارگر مبارز و كمونیست محمد جراحی
كارگر بعنوان یك طبقه، نیروی كارش را به چه قیمتی باید بفروشد؟ پاسخ این سوال موضوع مجادله كارگر و كارفرما در حداقل دو قرن گذشته بوده است. به جرات میتوان گفت كه هیچ فرمول جادوئی برای تعیین دستمزد كارگر وجود ندارد اما دستاوردهائی وجود دارند، حداقل دستمزد یكی از آنهاست. اما امروز، حداقل دستمزد فرمول رفرمیسم در اغلب كشورهای دنیا بجای تعیین نرخ دستمزد است. الگوی حداقل دستمزد متاسفانه حتی از طرف بخش عمدۀ فعالین كارگری سوسیالیست بعنوان فرمول غائی تعیین دستمزد پذیرفته شده است. لازم است قدری در مورد نفس این مقوله، حداقل دستمزد، مكث كرد.
حداقل دستمزد بلا استثنا به دستمزدی اطلاق میشود كه با آن كارگر بتواند هزینه حداقل معیشت، یعنی حداقل امكانات زیستی، خود را پرداخت كند. چگونه میتوان هزینه معیشت بطور عام و پائین ترین میزان آن، حداقل معیشت، را اندازه گیری كرد؟ ماركس در قلمرو نظری، برای توضیح كاركرد سرمایه داری، كار را از نیروی كار تفكیك و نشان داد كه این دومی مانند هر كالای دیگری به بازار عرضه و مبادله میشود، جائی كه سرمایه دار و كارگر با یكدیگر روبرو میشوند. تما…

خاورمیانه پس از داعش و حماس

تصویر
شكست حماس رابطه حماس و جمهوری اسلامی در حین و پس از انقلاب مصر رو به سردی گرائید. جمهوری اسلامی پس از اینكه حماس در سال ٢٠١٢ به تابعیت از اخوان المسلمین علیه بشار اسد موضع گرفت، تمام حمایتهای مالی و نظامی خود را از حماس قطع كرد. خالد مشعل و جمعی از رهبران حماس ناچار به ترك دمشق شده و به دوحه پایتخت قطر كوچ كردند. رابطه غزه با تهران تا انتهای اوت امسال زمانی كه هیاتی از حماس به رهبری عزت الشرق برای مراسم تحلیف روحانی به ایران رفت، هیچگاه گرم نشد. آنچه نهایتا باعث از سرگیری روابط حماس و ایران شد "بحران قطر" در تابستان امسال بود. عربستان سعودی، رئیس شورای همكاری خلیخ، قطر را زیر فشار گذاشت تا از حمایتش از اخوان المسلمین دست بكشد، رابطه اش را با حماس قطع و خالد مشعل و سایر رهبران حماس را از قطر اخراج كند. اما حماس بخاطر فشارهائی كه از طرف مصر، اسرائیل و دولت خودگردان عباس به آن وارد شده بود، حی و حاضر قبول كرده بود كه علنا قطع رابطه اش با اخوان المسلمین را اعلام و از پناه دادن به جهادیستها خودداری كند. حماس اینهمه را در مقابل حق ورود كالا از مصر به غزه پذیرفته بود. قطر بنیانگذار …

كپل سلمان و زوزه مسی

بنظر من فرمانهای حكومتی ملك سلمان در كاهش تبعیض علیه زنان مصرف بیرونی دارند. اولا ضمن اینكه هر درجه از آزادی زن را باید غنیمت شمرد، نمیتوان به فرمانهای ملك سلمان لقب اعطای "حقوق" را داد --كدام حقوق؟-- بلكه آنها را باید همانطور كه هست، كاهش تبعیض علیه زن بشمار آورد. ثانیا این فرمانها ناشی از فشارهای اقتصادی و جنبش زنان در عربستان سعودی نبودند. احتمالا هر یك از این دو فاكتور نقشی حاشیه ای بازی كرده اند، اما تعیین كننده نبودند. این مفروضات من است كه در اینجا قصد اثباتشان را ندارم.
با افول داعش، بنظر میاید پروندۀ شاخۀ سنی اسلام سیاسی نیز در حال بایگانی شدن است. عربستان سعودی اگر تا بحال میتوانست هم به نعل اسلام سیاسی و هم به میخ ناسیونالیسم عرب بكوبد، از امروز دیگر باید در قامت ناسیونالیست عرب وارد دعوای هژمونی منطقه شود. چنین شیفتی را ما در اختلافات چند ماه پیش قطر و عربستان میتوانستیم ببینیم. قطر نقش گروه فشار را روی عربستان سعودی، دقیقا بر سر رعایت استانداردهای ناسیونالیستی عرب، بازی میكرد. عربستانی كه بنمایندگی از ناسیونالیسم (مدرن) عرب در منطقه  ادعای هژمونی دارد، لازم است ح…

Capitalism got to go. We don't need the tallest nonsense!

تصویر
Dubai, India, US are in fierce competition for making the tallest residential building. Dubai has the most numbers of sky-s-Crap-ers. For almost every 250+ meters building anywhere in the world, Dubai has matched a building in Dubai! The picture is from Dubai. So far, the tallest building is in New York, 432 meters tall, 96 floors. India plans to beat the crap out of the sky with a 660 meters tall, 156 floors skyscraper and Dubai with a 604 meters tall building. No worries. amenities include free oxygen mask and when the elevators are broken, use a (free) parachute. There is no lack of space to house every one on earth on some flat land. The only reason for these microscopic, vertical homes is profit. This is yet another reason to call capitalism as a rotten system.

كنترل در دمكراسی

تصویر
در جوامع طبقاتی، دولت ابزار كنترل طبقاتی است. درست بهمین دلیل استخوانبندی اصلی دولت قوۀ قهریه است كه شامل  نیروهای مسلح، دادگاه و زندان میشود. اگر چه دولت در جوامع امروز بسیار فراتر از اسكلتبندی عمومیش بر ما ظاهر میشود و اعمال قدرت میكند اما هنگامیكه حاكمیت طبقاتی بر استبداد مطلق استوار است، صرفنظر ازاشكال فرمال این حاكمیت، قوۀ قهریه الزاما علنی ترین وموثرترین ابزار كنترل طبقاتی است. مجازات متخطی در حكومت استبدادی حدی ندارد و شامل بدترین آزارهای جسمی، روحی و حتی از دست دادن جان میشود زیرا تودۀ مردم لازم است مرعوب حاكمیت شوند. این كنه مطلب است، مرعوب شوند و مرعوب باقی بمانند. دومین لایۀ كنترل طبقاتی در حاكمیتهای استبدادی، كه تودۀ مردم را نشانه میگیرد، دستگاههای اداری، قضائی، اجرائی و فرهنگی یا بقول ماركس دستگاه ایدئولوژیك حاكمیت است. تودۀ مردم در پس سركوب و بی حقوقی سیاسی و اجتماعی حاملین پتانسیل نارضیاتی اند. پس برای جلوگیری از بالفعل شدن چنین پتانسیلی آنها باید باشكال دیگری تحت كنترل قرار گرفته، فیوز انفجاریشان خنثی شود. در این مرحله حاكمیت باشكال مستقیم یا غیرمستقیم مشوق توزیع مخدرا…

پیشرویهای نگران كننده ناسیونالیسم

تصویر
ناسیونالیسم در فضای سیاسی ایران چهار نعل در حال پیشروی است. ملت سازی ناسیونالیسم فارس و ترك و كرد و عرب، در غیاب یك جنبش قابل ملاحظه كمونیستی دارد ببار مینشیند. ناسیونالیسم بدون حتی اتكا به یك تشكل و پلاتفرم سیاسی منسجم توان بسیج توده ای دارد. از قبر كوروش و استادیومهای فوتبال تا اعتراضات خیابانی در تبریز و تهران و شیراز و اهواز و بانه و سنندج حضور چشمگیر و فعال دارد. علاوه بر این ناسیونالیسم در مسیر مارش خود در خابانهای ایران، به دالانهای احزاب سیاسی استخوان خرد كرده ای مانند حزب كمونیست ایران نفوذ و آنها را قورت میدهد. مرگ طالبانی نشان داد كه ناسیونالیسم كرد نه تنها حزب ابراهیم علیزاده كه در سایر احزاب كمونیست كارگری نیز نفوذ قابل توجهی دارد. ناگهان رئیس جمهور منفور كشور سرتا پا بحران زده و سناریوی سیاهی عراق، "عمو جلال" فاتح شیخ از آب در میاید.
آهن ربای ناسیونالیسم كرد در برگزاری رفراندوم جدائی كردستان توسط دولت اقلیم بارزانی، ناگهان تمام تزهای فوئر باخ ماركس در باب نقش فعال انسان در تاریخ، كه ظاهرا سرلوحه حزب كمونیست كارگری (حككا) بود را به كشوی بایگانی سپرد. نفس جدائی از…

بافت سنی اپوزیسیون

تصویر
توضیح:یادداشت زیرعكس العملی به مطلبی از مسعود نقره كار تحت عنوان "اپوزیسیونی که پیر می‌شود!" است. غرض این است كه جنبه های دیگری از بحث باز شود.
علت وجودی یك پدیده را نمیتوان با خود آن پدیده توضیح داد. با مطالعه كره زمین نمیشود فهمید چرا كره زمین بوجود آمده است. برای جواب به این سوال اتفاقا باید به آسمان نگاه كرد. با مشاهده فضا در پیدایش سیارات دیگر میتوان به این نتیجه رسید كه زمین نیز حاصل یك انفجار سوپرنوا بوده است. برای درك علل اصلی بافت سنی جاری اپوزیسیون جمهوری اسلامی لازم است به خارج از اپوزیسیون نگاه كرد.
یكی از این عوامل نه تنها به اپوزیسیون ربط مستقیمی نداشت كه حتی به تحولات داخل ایران  مربوط نبود. جنبشهای مخالف جمهوری اسلامی جنبشهای بی ریشه ای نیستند. اگر شما دمكرات و سكولار باشید لابد دیدگاه فكری تان را متاثر از مونتسكیو و ولتر و روسو میدانید و جنبش اجتماعی خود را امتداد انقلاب كبیر فرانسه در قرن هجدهم میبینید. اگر سوسیال دمكرات باشید حتما اس دی پی آلمان در قرن نوزدهم را پدر بزرگ جنبش خود میدانید یا اگر كمونیست باشید خود را با ژاكوبنهای انقلاب فرانسه و چارتیستهای قر…