یازده سپتامبر سالگرد تروریسم اسلامی در آمریكا و تروریسم آمریكائی در شیلیبنظر میاد یك رقابتی در انتخاب سالگرد یازده سپتامبر در دنیای مجازی وجود داره· ضد امپریالیستها٬ ضد آمریكائیها و اسلام سیاسی تلاش میكنند كودتای سال ١٩٧٣ در شیلی را یادآوری كنند و عامدانه جنایت وحشیانۀ اسلام سیاسی در برج دو قلوی نیویورك را نادیده میگیرند· از طرف دیگه دست راستیهای غربی٬ خصوصا نژادپرستان فقط از یازده سپتامبر ٢٠٠١ یاد میكنند· كودتای ١٩٧٣ اثبات دیگری بر تروریسم آمریكائی است ولی تاثیر جهانی ای كه توحش اسلامی در نیویورك مرتكب شد را ندارد· تازه بعد از جنایت اسلامیون در آمریكا بود كه حمله تروریستی ارتش آمریكا به عراق و كلا نظامی كردن تمام جهان ممكن شد + دنیا تا نزدیك به یكدهه شاهد و قربانی تروریسم اسلامی شد· بنظر من هر دو مورد را باید بخاطر آورد (این عكس یك نمونه آن است) ولی تناسب را نباید از دست داد· و در هر صورت٬ دورۀ تروریستها بسر آمد· ما قطب سوم انسانیت و انقلاب هر دو نیروی تروریستی٬ یعنی میلیتاریسم آمریكا و تروریسم اسلامی٬ را با انقلابات خود بشكست كشاندیم· زنده باد انسانیت و انقلاب٬ نابود باد سرمایه داری٬ چه در شرق و چه در غرب٬ چه در شمال و چه در جنوب

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

مردم عقبمانده یا حاكمیت ارتجاعی؟

مرعوب نشویم! درباره "انتخابات" اخیر

کاهش قیمت نفت و افزایش ضریب نوشیدن جام زهر