اعتراضات درجریان و وسیع امروز در اسپانیا٬ لهستان و پرتقال علیه سیاستهای ریاضت اقتصادی و تظاهرات وسیع در شیلی برای تحصیل رایگان

لیسبون · پرتقال

مادرید· اسپانیا

ورشو · لهستان

ویدئو كلیپی از اعتراضات در اسپانیا

همچنین روز گذشته (٢٨ سپتامبر) در شیلی برای تحصیلات رایگان اعتراضات وسیعی برپا شد
 سانتیگو ـ شیلی
==============================================
سال ٢٠١٢ · سال اعتراض در همه جا


نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

مردم عقبمانده یا حاكمیت ارتجاعی؟

مرعوب نشویم! درباره "انتخابات" اخیر

کاهش قیمت نفت و افزایش ضریب نوشیدن جام زهر