پست‌ها

نمایش پست‌ها از 2013

جواد ظریف باید از فیس بوك اخراج گردد

تصویر
جمهوری ننگ و نفرت اسلامی٬ جمهوری خفقان اسلامی نه تنها تحمل كوچكترین نظر مخالفی را ندارد كه حتی عضویت در مدیای اجتماعی را به یك جرم تبدیل كرده است. فیس بوك در ایران رسما ممنوع و بلاك شده است.  تریبونهای جمهوری اسلامی ٢٤ ساعته توسط وزار و وكلا و ملاها مشغول پخش اراجیف و پروپاگاندای اسلامی هستند. حال با تمام وقاحت وزیر و ملاشون را میفرستند در فیس بوك كه برای ما تبعید شدگان٬ ما منزجرین از جمهوری اسلامی "تبلیغ" كنند. این  "تبلیغ" نیست. حضور این اوباش در فیس بوك امتداد تروریسم جمهوری اسلامی است. ما مخالفان جمهوری اسلامی باید خواست بر حق اخراج عوامل جانی جمهوری اسلامی در هر ارگان بین المللی را بدست خودمان باجرا در بیاوریم. در این راستا اخراج جواد ظریف از فیس بوك میتواند نقطه شروع خوبی برای این حركت باشد چرا كه فیس بوك مدیای ما مردم  است٬ نه دستگاه پروپاگاندای جمهوری اسلامی
برای تحقق بخشیدن به این امر لطفا به صفحه فیس بوك زیر كه فقط چند ساعتی است براه افتاده بپیوندید و تا آنجا كه برایتان مقدور است در تبلیغ این صفحه ما را یاری دهید
مرگ بر جمهوری اسلامی ====================…

رضا پهلوی٬ آیا كشتار١٧ شهریور ٥٧ توسط پدرت را محكوم میكنی یا نه؟ سیستم سوئد و دانمارك و هلند پیشكش!

تصویر
در سالگرد كشتار ١٧ شهریور٬ این سوال كوچك را از رضا پهلوی (كه اصرار داره شاهزاده خطاب بشه) دارم. رضا پهلوی شاهزاده٬ آیا كشتار ١٧ شهریور ٥٧ توسط شاه٬ پدر ت٬ را محكوم میكنی یا نه؟ نظام شاهنشاهی سوئد و دانمارك و هلند پیشكش


: بقول حمید تقوائی  لازمست در برابر طرفداران تمامیت ارضی و حقوق بشر و دموکراسی و انتخابات آزاد و بویژه شخص رضا پهلوی این سئوال راقرار بدهم که نظرشان در مورد سرکوبگریها و جنایات آریامهری چیست؟ آیا تصور و تلقی ایشان از دموکراسی و حقوق بشر همانست که محمدرضا شاه داشت و به آن عمل میکرد؟ آیا سرکوب و قلع و قمع تشکل های کارگری و یا هر نوع حزب و سازمان سیاسی، ایجاد فضای سانسور  و اختناق، شکنجه و اعدام خسرو روزبه ها و خسرو گلسرخیها و صدها مخالف دیکتاتوری آریامهری در سیاهچالهای ساواک و کشتار مبارزین شریفی نظیر بیژن جزنی و ۸ زندانی سیاسی دیگر که مخفیانه در سال ۵۴ در تپه های اوین تیرباران شدند و صد ها مورد جنایت دیگر در زندانهای آریامهری و کل دستگاه شکنجه و سرکوب و آدمکشی ساواک از نظر شاهزاده و طرفدارانش محکوم است و یا تنها بخشی از "اشتباهات شاه فقید" است؟ نمیتوان و نباید بخ…

از «آمریكا هیچ غلطی نمیتواند بكند» تا «آمریكا٬ غلط كردم» - ٢

"آمریكا٬ غلط كردم"٬ محور سیرك انتخاباتی ضرورت رسیدن به توازن قوای غرب با ج.ا. امروز خود را در كشمكش بر سر مسئله هسته ای جمهوری اسلامی برجسته كرده است. اگر چه مسئله هسته ای بخودی خود موضوع اصلی مناقشات دو طرف نیستامامجهز شدن جمهوری اسلامی چموش به بمب اتمی برایش قابل قبول نیست. غرب٬ همچون همیشه خواهان رام كردن جمهوری اسلامی است. آنچه از زبان روحانی توجه ها را به مضحكه "انتخابات" جلب كرد نحوۀ برخورد به مذاكره با آمریكا بر سر انرژی هسته ای بود. كسی كه حاضر باشد به مذاكره با آمریكا روی خوش نشان دهد كسی است كه دارد عقب نشینی میكند٬ كسی است كه خود را برای گفتن "آمریكا٬ غلط كردم" آماده میكند.
ائتلاف ملی اسلامی در حمایت از این موضع سیاسی به خط شده بود. بخشی از آن پیشتر رفسنجانی را سخنگوی این سیاست میدانست. بنا به گفته خودشان٬ روحانی اصولگرای اصلاح طلب میانه روست٬ یعنی نه اصلاح طلب است٬ نه اصولگرا٬ نه میانه رو. بنابراین٬ این ائتلاف حول یك فرد٬ یك جناح و یا یك باند خاص بوجود نیامد. به طریق اولی٬ انتخاب بین بد و بدتر اساسا وجود خارجی نداشت. رای منفی به خامنه ای در كار…

از "آمریكا هیچ غلطی نمیتواند بكند" تا "آمریكا٬ غلط كردم" _ 1

تصویر
ائتلاف سیاسی ملی اسلامیون (*) كه بدنبال اشغال سفارت آمریكا در آبانماه ١٣٥٨ حول شعار تو خالی خمینی: "آمریكا هیچ غلطی نمیتواند بكند" بوجود آمده بود ٬ در سال ١٣٩٢ ٬ حول "آمریكا٬ غلط كردم" و به بهانۀ "انتخابات" ریاست جمهوری اسلامی بار دیگر اظهار وجود كرد.
این ائتلاف چه آنجا كه پرچمدار سبز علوی "آمریكا هیچ غلطی نمیتواند بكند" شد و چه آنجا كه سینه چاك پرچم بنفش "آمریكا٬ غلط كردم" شده است٬ تنها چیزی را كه قرار بود و قرار است بانجام برساند سركوب خواست مردم شریف٬ آزایخواه و برابری طلب است. سال ٥٨ این ائتلاف خمیرمایۀ سیاسی شكست انقلاب ٥٧ شد٬ امروز قرار است خمیرمایۀ شكست دادن انقلاب مردم علیه جمهوری اسلامی شود. زهی خیال باطل!
 در دنیای دوقطبی جنگ سرد٬ در یك كشور خاورمیانه ای كه سرمایه داری خود را وابسته و ایزوله قلمداد میكرد و درنتیجه بدنبال سهم خواهی از بازار جهانی سرمایه بود٬ سریش ائتلاف طیفهای اجتماعی مختلف رو به سرمایه داری "مرگ بر آمریكا" بود. این طیف رنگین كمانی جنبش ملی اسلامی را تشكیل میداد.
در دنیای پس از جنگ سرد٬ شاخه ای از این …

The ‘election’ coalition vs the revolutionary people

تصویر
:As you probably know, the head of The Guardian Council (who is a mullah and appointed by Khamenei in an appointed council) was 'elected' as the head of the killing machine in Iran. Apart from the similar-to-IRI (Islamic Republic of Iran) states around the world, the Western governments, their media, and their top officials in various institutions congratulated Hassan Rowhani - that mullah - for his (appointed) presidential position. Canadian foreign ministry initially slammed the 'election' but all of a sudden he u-turned and joined the rest of Western governments.
First, I wonder how dare these governments, their media, and their professors & journalists, such as Tony Burman from Toronto Star, call this farce in Iran as an election. Wouldn't Tony himself call for a revolution if the Canadian elections were set to filter the candidate as per below?:
1) Believer of a particular faction of a religion, the Shiite Islam leaning on Ayatollahs 2) Women, half the popula…