پست‌ها

نمایش پست‌ها از June, 2013

از "آمریكا هیچ غلطی نمیتواند بكند" تا "آمریكا٬ غلط كردم" _ 1

تصویر
ائتلاف سیاسی ملی اسلامیون (*) كه بدنبال اشغال سفارت آمریكا در آبانماه ١٣٥٨ حول شعار تو خالی خمینی: "آمریكا هیچ غلطی نمیتواند بكند" بوجود آمده بود ٬ در سال ١٣٩٢ ٬ حول "آمریكا٬ غلط كردم" و به بهانۀ "انتخابات" ریاست جمهوری اسلامی بار دیگر اظهار وجود كرد.
این ائتلاف چه آنجا كه پرچمدار سبز علوی "آمریكا هیچ غلطی نمیتواند بكند" شد و چه آنجا كه سینه چاك پرچم بنفش "آمریكا٬ غلط كردم" شده است٬ تنها چیزی را كه قرار بود و قرار است بانجام برساند سركوب خواست مردم شریف٬ آزایخواه و برابری طلب است. سال ٥٨ این ائتلاف خمیرمایۀ سیاسی شكست انقلاب ٥٧ شد٬ امروز قرار است خمیرمایۀ شكست دادن انقلاب مردم علیه جمهوری اسلامی شود. زهی خیال باطل!
 در دنیای دوقطبی جنگ سرد٬ در یك كشور خاورمیانه ای كه سرمایه داری خود را وابسته و ایزوله قلمداد میكرد و درنتیجه بدنبال سهم خواهی از بازار جهانی سرمایه بود٬ سریش ائتلاف طیفهای اجتماعی مختلف رو به سرمایه داری "مرگ بر آمریكا" بود. این طیف رنگین كمانی جنبش ملی اسلامی را تشكیل میداد.
در دنیای پس از جنگ سرد٬ شاخه ای از این …

The ‘election’ coalition vs the revolutionary people

تصویر
:As you probably know, the head of The Guardian Council (who is a mullah and appointed by Khamenei in an appointed council) was 'elected' as the head of the killing machine in Iran. Apart from the similar-to-IRI (Islamic Republic of Iran) states around the world, the Western governments, their media, and their top officials in various institutions congratulated Hassan Rowhani - that mullah - for his (appointed) presidential position. Canadian foreign ministry initially slammed the 'election' but all of a sudden he u-turned and joined the rest of Western governments.
First, I wonder how dare these governments, their media, and their professors & journalists, such as Tony Burman from Toronto Star, call this farce in Iran as an election. Wouldn't Tony himself call for a revolution if the Canadian elections were set to filter the candidate as per below?:
1) Believer of a particular faction of a religion, the Shiite Islam leaning on Ayatollahs 2) Women, half the popula…