پست‌ها

نمایش پست‌ها از July, 2013

از «آمریكا هیچ غلطی نمیتواند بكند» تا «آمریكا٬ غلط كردم» - ٢

"آمریكا٬ غلط كردم"٬ محور سیرك انتخاباتی ضرورت رسیدن به توازن قوای غرب با ج.ا. امروز خود را در كشمكش بر سر مسئله هسته ای جمهوری اسلامی برجسته كرده است. اگر چه مسئله هسته ای بخودی خود موضوع اصلی مناقشات دو طرف نیستامامجهز شدن جمهوری اسلامی چموش به بمب اتمی برایش قابل قبول نیست. غرب٬ همچون همیشه خواهان رام كردن جمهوری اسلامی است. آنچه از زبان روحانی توجه ها را به مضحكه "انتخابات" جلب كرد نحوۀ برخورد به مذاكره با آمریكا بر سر انرژی هسته ای بود. كسی كه حاضر باشد به مذاكره با آمریكا روی خوش نشان دهد كسی است كه دارد عقب نشینی میكند٬ كسی است كه خود را برای گفتن "آمریكا٬ غلط كردم" آماده میكند.
ائتلاف ملی اسلامی در حمایت از این موضع سیاسی به خط شده بود. بخشی از آن پیشتر رفسنجانی را سخنگوی این سیاست میدانست. بنا به گفته خودشان٬ روحانی اصولگرای اصلاح طلب میانه روست٬ یعنی نه اصلاح طلب است٬ نه اصولگرا٬ نه میانه رو. بنابراین٬ این ائتلاف حول یك فرد٬ یك جناح و یا یك باند خاص بوجود نیامد. به طریق اولی٬ انتخاب بین بد و بدتر اساسا وجود خارجی نداشت. رای منفی به خامنه ای در كار…