پست‌ها

نمایش پست‌ها از September, 2013

جواد ظریف باید از فیس بوك اخراج گردد

تصویر
جمهوری ننگ و نفرت اسلامی٬ جمهوری خفقان اسلامی نه تنها تحمل كوچكترین نظر مخالفی را ندارد كه حتی عضویت در مدیای اجتماعی را به یك جرم تبدیل كرده است. فیس بوك در ایران رسما ممنوع و بلاك شده است.  تریبونهای جمهوری اسلامی ٢٤ ساعته توسط وزار و وكلا و ملاها مشغول پخش اراجیف و پروپاگاندای اسلامی هستند. حال با تمام وقاحت وزیر و ملاشون را میفرستند در فیس بوك كه برای ما تبعید شدگان٬ ما منزجرین از جمهوری اسلامی "تبلیغ" كنند. این  "تبلیغ" نیست. حضور این اوباش در فیس بوك امتداد تروریسم جمهوری اسلامی است. ما مخالفان جمهوری اسلامی باید خواست بر حق اخراج عوامل جانی جمهوری اسلامی در هر ارگان بین المللی را بدست خودمان باجرا در بیاوریم. در این راستا اخراج جواد ظریف از فیس بوك میتواند نقطه شروع خوبی برای این حركت باشد چرا كه فیس بوك مدیای ما مردم  است٬ نه دستگاه پروپاگاندای جمهوری اسلامی
برای تحقق بخشیدن به این امر لطفا به صفحه فیس بوك زیر كه فقط چند ساعتی است براه افتاده بپیوندید و تا آنجا كه برایتان مقدور است در تبلیغ این صفحه ما را یاری دهید
مرگ بر جمهوری اسلامی ====================…

رضا پهلوی٬ آیا كشتار١٧ شهریور ٥٧ توسط پدرت را محكوم میكنی یا نه؟ سیستم سوئد و دانمارك و هلند پیشكش!

تصویر
در سالگرد كشتار ١٧ شهریور٬ این سوال كوچك را از رضا پهلوی (كه اصرار داره شاهزاده خطاب بشه) دارم. رضا پهلوی شاهزاده٬ آیا كشتار ١٧ شهریور ٥٧ توسط شاه٬ پدر ت٬ را محكوم میكنی یا نه؟ نظام شاهنشاهی سوئد و دانمارك و هلند پیشكش


: بقول حمید تقوائی  لازمست در برابر طرفداران تمامیت ارضی و حقوق بشر و دموکراسی و انتخابات آزاد و بویژه شخص رضا پهلوی این سئوال راقرار بدهم که نظرشان در مورد سرکوبگریها و جنایات آریامهری چیست؟ آیا تصور و تلقی ایشان از دموکراسی و حقوق بشر همانست که محمدرضا شاه داشت و به آن عمل میکرد؟ آیا سرکوب و قلع و قمع تشکل های کارگری و یا هر نوع حزب و سازمان سیاسی، ایجاد فضای سانسور  و اختناق، شکنجه و اعدام خسرو روزبه ها و خسرو گلسرخیها و صدها مخالف دیکتاتوری آریامهری در سیاهچالهای ساواک و کشتار مبارزین شریفی نظیر بیژن جزنی و ۸ زندانی سیاسی دیگر که مخفیانه در سال ۵۴ در تپه های اوین تیرباران شدند و صد ها مورد جنایت دیگر در زندانهای آریامهری و کل دستگاه شکنجه و سرکوب و آدمکشی ساواک از نظر شاهزاده و طرفدارانش محکوم است و یا تنها بخشی از "اشتباهات شاه فقید" است؟ نمیتوان و نباید بخ…