پست‌ها

نمایش پست‌ها از February, 2015

دیوار برلین را بهم برگردان

تصویر
وقتي شوروي و اقمارش فروپاشيدند و هلهله شادي غرب بالا رفت٬ زماني كه پايان تاريخ٬ همزيستي گرگ و ميش و برقراري دمكراسي را كمونيستهاي سابق طوطي وار تكرار ميكردند٬ وقتي هر چه بوئي از سوسياليسم و انسانيت ميداد را با عربده هاي "استالينيسم" سعي ميكردند خاموش كنند۔۔۔ ما گفتيم با حذف چپ از جامعه٬ دوران سياه بشري تازه آغاز ميشود۔ ما گفتيم جریانات ارتجاعی با ایدئولوژیهای كپك زده به جلو ميفتند و خون و كثافت به جامعه ميپاشانند٬ ما گفتيم مذهب و بازار آزاد و دمكراسي و ناسيوناليسم ميداندار تاريكترين دوران سرمايه داري در دو قرن گذشته ميشوند۔ ما نه تنها گفتيم٬ كه با جثه كوچكمان عليه اين دوران قهقرائي ايستاديم۔ حزبي كمونيستي تر از قبل درست كرديم و بقول منصور حكمت پنجره اي شديم به آيندۀ انساني و روشن آينده۔ 
قهقرايي كه بشر از آنهگام تا كنون در آن سقوط كرده است را امروز نهادهاي سرمايه داري با آمار و ارقام به ما اطلاع ميدهند۔ از آمارهاي آكسفام در انباشت افسانه اي ثروت در دست قليل ترين جمع در كل تاريخ بشري٬ از گسترش توحش اسلاميون در خاورميانه و خاور دور و شمال و مركز آفريقا و اروپا و آمريكاي شمالي٬ …