پست‌ها

نمایش پست‌ها از January, 2016

زیر پوست كلن

تصویر
تروریسم "نرم" اسلامی و سازماندیده شده علیه زنان در غرب سالهاست كه در جریان است اما چون هدفش زنان مهاجر و پناهنده از كشورهای اسلامزده بوده است كمتر جلب توجه كرده اند. اسلامیون تا همین امروز تا حدودی موفق به جا انداختن حجاب، برقراری پلیس نهی از منكر در این و آن شهر، برقراری دادگاههای ضد زن شریعه و "جا انداختن" قتلهای ناموسی در كشورهای غربی شده اند. حملات اخیر در كلن و سایر شهرهای اروپائی ممكن است یك اقدام سازماندهی شده توسط ارگانهای سیاسی اسلامیون، رو به كل زنان در غرب بوده باشد. این فرضی معتبر است اما این تنها سناریوی ممكن نیست. برخورد با یك حمله سازماندهی شده و منفك از جامعه بسیار ساده تر از برخورد به شكلی از زن ستیزی است كه نفوذ اجتماعی دارد. این دومی را باید بیشتر زیر ذره بین برد و برایش راه حل پیدا كرد.

از آنجا كه آزار جنسی مختص اسلامیون نیست، این معضل توسط فمینیستها تا حد خصلت ژنتیكی و جهانشمول مردان كش داده شده است تا اسلامیون را از زیر تیغ برهاند. فمینیسم اولا نمیتواند به این سوال ساده پاسخ دهد كه اگر آزار جنسی ناشی از ژن مردان است چرا این پدیده در كشورهای اسل…

Cologne, beneath the surface

تصویر
The appalling sexual attacks in Cologne followed by Hamburg, Stuttgart, Kalmar, and Stockholm have become one of the critical points in the politics of the Europe, the outcome of which would act as a breakthrough for the extreme right and racists or the socialist left. The middle of the road politics does not have a solution for it.
The Establishment The mere fact of most perpetrators being refugees and immigrants initially created a false polarization of rights: asylum rights vs. women’s rights. The reactions to it ranged from hysteria to deception. It appeared that all of a sudden, the German establishment, which was known for its recent advocacy for refugees and hosted over a million of them, along with the recent pro-refugee movement and many on the Left, including feminists, found themselves caught in the middle of a predicament: Should they side with women’s rights or refugee rights?
Acting from a big brother mentality, the German establishment including police and media covered up…

فرصت را از دست ندهیم

تصویر
آزار جنسی  دسته جمعی اوباش در شهرهای كلن، هامبورگ، اشتوتگارت، كالمار، استكهلم -- كه ظاهرا پس از اوباشگری اسلامیون در میدان التحریر مصر در زبان عربی به "حرش جماعی" مصطلح شده است -- به یكی از نقاط عطفی تبدیل شده است كه بسته به نوع برخورد به آن میتواند تخته پرشی برای راست افراطی و نژادپرست  یا چپ رادیكال و سوسیالیستی باشد. این واقعیت كه مرتكبین آزار جنسی اغلب پناهنده و مهاجر، از جمله پنج پناهجوی ایرانی در كلن، بودند به یك دو قطبی كاذب "حقوق پناهندگی یا حقوق زنان" منجر شد. در ظاهر امر، ناگهان دولت، جنبش حمایت از پناهندگان و چپ (اغلب رو به اسلام سیاسی) آلمان خود را در یك مخمصه یافتند: از كدام دفاع كنند، پناهندگان یا زنان؟
بنظر میاید پلیس و رسانه ها در راستای سیاست پناهنده پذیری سال گذشته دولت مركل، بظاهر در حمایت از حق پناهندگی، انتشار اخبارحملات را به تعویق انداختند و در ادامه دولت مركل تا آنجا كه توانست سعی كرد از اعلام هویت حمله كنندگان طفره رود. سازمانهای چپ آلمان، عموما، ظاهرا به این نتیجه رسیدند كه خطر نژاد پرستی مهمتر و عمده تر از زن آزاری پناهجویان است. این چپ بر…

پاسخ ما به زن آزاری و نژادپرستی جاری در آلمان

تصویر
 مقدمه احتمالا مطلع هستید كه صدها –و بقولی حدود هزار ــ نفر كه ظاهرا اغلب مهاجر یا پناهجویان اخیر و جوان كشورهای اسلامزده بودند، در شب سال نو میلادی در شهر كلن آلمان تجمع و اقدام به زن آزاری و بزهكاری و یك مورد تجاوز جنسی كردند. هیچكس در آن شب دستگیر نمیشود و این اتفاق تا سه روز پس از وقوع رسانه ای نمیشود. هنگامی كه رسانه ای شد، دولت و نهادهایش از دادن هرگونه اطلاعات كنكرت در مورد هویت كسانیكه توانسته اند در ابعاد هزار نفره تجمع كنند طفره رفتند و صرفا شایعات درست یا غلط را نفی كردند: میگویند این جماعت را نمیتوان در قالب یك گروه خاص، مانند مهاجرین شمال آفریقا یا كشورهای اسلامزده یك كاسه كرد. بسیار خب. اما چرا نمیگوئید اینها چه كسانی بودند، آیا اینها جوانان عادی و كوچه بازار آلمانی بودند؟ میگویند بزهكاران معمول شهر نبودند اما نمیگویند كه بزهكاران "كدام شهر" بودند؟ این مبهم گوئی دولت و پلیس و رسانه ها عملا بنفع نژادپرستان تمام شده است چون تنها گروه مشخصی كه انگشت اتهام بطرفش نشانه رفته است و منطبق با توصیفات برخی از قربانیان است مهاجرین كشورهای اسلامزده است. در امتداد سیاست دولت…