پست‌ها

نمایش پست‌ها از March, 2017

در خاورمیانه اتفاق میافتد

تصویر
در اواسط سال ١٩٨٩ وقتی به نقشه دنیا نگاه میكردیم بواقع آنرا منقسم به دو نیمۀ متساوی تحت نفوذ آمریكا و شوروی می یافتیم. در آستانه فروپاشی بلوك شرق، آمریكا با تز نظم نوین جهانی، ادعای هژمونی بر دنیا را كرد. شكست خوردگان بلوك شرق، از جمله روسیه، در حال كرنش به بلوك پیروز غرب بودند. اقمار شوروی به حال خود رها و رها شدگان، به سیاستهای بازار آزاد اقتدا كردند. پروژۀ خونین نظم نوین جهانی با حمله به عراق در ٩اوت سال نود آغاز شد و در اواخر دهه نود، در آستانه پیروزی انتخاباتی بوش در سال ٢٠٠٠ در آستانه شكست كامل بود. آخرین تلاش نظامی در این مقطع را بیل كلینتون در هنگأم خروج از كاخ سفید با حمله به افغانستان باجرا درآورد كه بلافاصله از همه سو به باد انتقاد گرفته شد. فاجعه یازده سپتامبر در حمله به دو برج مركز تجاری جهان در نیویورك، هدیه اسلامیون به پروژۀ آمریكائی نظم نوین بود. بهانه انتقام از تروریستهای اسلامی در حمله دوم آمریكا به عراق آخرین شانس آمریكا برای تثبیت هژمونی خود بر كلیت جهان بود. یكدهه طول كشید تا تلاش دوم نیز با شكست سیاسی مفتضحانه ای به پایان برسد. غروب نظم نوین جهانی، خروج نیروهای …