پست‌ها

نمایش پست‌ها از May, 2017

مشاركت خارج از كشور در ”انتخابات“ بزبان آمار

تصویر
گوبلز:
"بهترین استفاده از پروپاگاندا موقعی است كه كسانیكه گول میخورند مطمئن باشند كه به اراده خود عمل كرده اند"! قوی ترین ابزاری كه جمهوری اسلامی برای یاس پراكنی در جامعه استفاده میكند، نمایش حمایت "مردم" از آن است. این نمایشات در ایران شامل نماز جمعه، تظاهراتها و شوهای "اتنخاباتی" است. حیطه نفوذ ج ا داخل ایران است، خارج از كشور متعلق به مخالفین جمهوری اسلامی است. اما در سالهای پس از ٢٠٠٩ بمنظور جعل این تصویر، دم و دستگاه غول پیكر تبلیغاتی به كار انداخته شد. اجزا این دم و دستگاه از این قرار بودند:
١) مدیای دولتهای غربی: بزرگترین دولتهای اصلی غربی (آمریكا، انگلیس، فرانسه و آلمان) مجموعه ای از مدیای ٢٤ ساعته فارسی زبان سمعی و یا بصری را در كنار نشریات چاپی و آنلاینی، به كمك دوم خردادیهای سبز به خارج گریخته به كار انداختند. ٢) رسانه ها و مراكز "فرهنگی" ج ا: ج ا ابزارهای تبلیغاتی اش را بشدت توسعه داد ٣) همكاری چپ ضد امپریالیست: این چپ رسانه های خود را در خدمت ج ا بكار برد ٤) دوم خردادی گریخته از ایران و حواشی آن: علاوه بر بكار گماشته شدن در رسانه های غربی…

مرعوب نشویم! درباره "انتخابات" اخیر

تصویر
چرا شرکت مردم در نمایشی که به اسم انتخابات در ایران برگزار میشود برای جمهوری اسلامی، در تمام طول حاکمیتش، حیاتی بوده است؟ همه میدانیم و بطریق اولی جمهوری اسلامی که خود برگزار کنندۀ سیرکهای چندش آور انتخاباتی است بخوبی میداند آنچه در ایران برگزار میشود، انتخابی بین گزینه های سیاسی موجود در جامعه نیست. رای دهنده هر اسمی را که از لیست پاستوریزه شده اسلامی شورای نگهبان در بیاورد، او یک پاستوریزۀ اسلامی را برگزیده است. او انتخابی نکرده است! پس ورقه رای و اسامی ای که روی آن نوشته میشود کم اهمیت ترین نیاز ج ا به مشارکت مردم در انتخابات است. سوال اینست که اگر مردم انتخابی نمیکنند، ج ا چه لزومی به بسیج سیاهی لشگر در پای صندوق رای دارد؟

همانطور که همه ما میدانیم بهره جمهوری اسلامی از شرکت مردم در انتخابات صرفا شوئی است که تحت عنوان انتخابات برگزار میشود، یعنی عکسها و فیلمهائی است که از صفهای طولانی صندوقهای رای میگیرند و در کنار آمارهای دست سازشان در رسانه های داخلی و خارج پخش میکنند. این مجموعه را با تیتر "مشروعیت ج ا" به خوردمان میدهند. مصرف داخلی  مشروعیت سازی برای ج ا مشخص است: بمن…