پست‌ها

نمایش پست‌ها از August, 2017

١١١ سال كمونیسم در ایران

تصویر
تاریخ كمونیسم  متشكل در ایران (١) با خرده اختلافی همسن و سال انقلاب مشروطه، كه در اولین مرحله خود در سال ١٢٨٥ پیروز شد، است. حزب انقلابی اجتماعیون عامیون كه از جمله توسط علی موسیو بنیانگذاری شده بود به حزب عدالت حیدر عمواوغلی كه در ماه مه ١٢٩١ تاسیس شد متصل و ایندو به جمهوری سوسیالیستی گیلان و تاسیس حزب كمونیست ایران در سال ١٢٩٩ پیوند میخورند.
اگر چه اجتماعیون عامیون نقش برجسته ای در انقلاب مشروطه داشتند اما آن انقلاب فی نفسه انقلابی برای استقرار سیاسی سرمایه داری در ایران بودׅ. دو گرایش اصلی حاكم در این انقلاب را ملی گرایان متجدد و اسلامیون متحجر تشكیل میدادند. محمد علی شاه پس از كمتر از دو سال از پیروزی انقلاب مشروطه، با استفاده از شكاف عمیق درون جنبشی مشروطه خواهان و حمایت ضمنی و علنی روحانیون از او -ׅ- مانند شیخ فضل الله نوری كه مخالفتش را با مشروطه خواهان وجود "فرقه‌های آنارشیست، نیهیلیست، سوسیالیست" اعلام كرد--، مجلس اول را به توپ بست و ارتجاع بار دیگر بمدت كوتاهی توانست حاكم شود.
جنبش ملی گرای جنگل كه حول بیرون راندن روسیه از مناطق شمالی ایران پس از آغاز جنگ جهانی اول پ…

كومله رفت!

تصویر
جنبش كمونیستی در كردستان ایران در آخرین اظهار وجود توده ایش در قامت حزب كمونیست ایران، پیش از جدائی ٩١، یك راه حل قابل دسترس برای معضل ستم ملی را ارائه داد. این راه حل تنها مباحث تئوریك و سیاسی نبود بلكه علاوه بر آنها عملكرد كنكرت یزرگترین بدنه تشكیلاتی یك جنبش بود.

موقعیت جناح ناسیونالیست و دست راستی كومله برهبری عبداله مهتدی در مقطع جدائی حككا از حكا مشخص بود. پس از جدائی حككا، جنبش كمونیستی عملا در كردستان ایران نمایندۀ تشكیلاتی اش را از دست داد اگر چه صدایش را از دست نداد. مدتی بعد عبداله مهتدی، ناسیونالیست كرد، با سر بسمت سیاست سازش ودیپلماسی با دولتهای منطقه از جمله ج ا سقوط كرد و در ادامه با استقبال از رژیم چنج بوش به معیارهای تازه ای از قعر رسید. اما جناح مصلحت طلب ابراهیم علیزاده، موسوم به مركز، نهایتا تحت فشارسنت های بجامانده از جنبش عمومی سوسیالیستی در كردستان در موقعیت مركز باقی ماند.

كوملۀ علیزاده در نهایت وا داد و به جرگۀ سایر ناسیونالیستهای كرد پیوست. در عكس العمل به این واقعه، چپ كمونیستی ایران یا در مقام نصیحت و یا بمنظور فشار و تاثیر گذاری علیه این چرخش كومله موضع گرفت…